แนะนำเผ่าในประเทศไทย

 เงาะป่าซาไก

ผีตองเหลือง

กะเหลี่ยงคอยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โฆษณา

วันสิ้นโลก

นับถอยหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 1

 

 

นับถอยหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 2

 

นับถอยหลังวันสิ้นโลก ตอนที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

1. กรณีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  เจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการตรวจสอบในแต่ละระบบได้ ดังนี้

1.1 ทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น    เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการตรวจติดตามการบันทึกประวัติของ     ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป และกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกประวัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2553 สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบให้

– เลือกระบบทะเบียนข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่น

– เลือกรายงานทะเบียนข้าราชการ (ดังรูป) เพื่อติดตามรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการบันทึกประวัติฯเรียบร้อยแล้ว

1.2 ระบบทะเบียนผู้ขอรับบำเหน็จบำนาญ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บันทึกข้อมูลประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว และมีข้าราชการฯขอลาออกหรือพ้นจากราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บันทึกการขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ บ.ท.1 – บ.ท.4 ลงในระบบทะเบียนผู้ขอรับบำเหน็จบำนาญ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล บ.ท.1 – บ.ท.4 กับเอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งให้จังหวัด โดยการคลิกที่ปุ่มแก้ไขแล้วเลือกรายชื่อของข้าราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเพื่อตรวจสอบข้อมูล หากมีข้อมูลผิดพลาดสามารถบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูลจะถูกส่งไปสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 1.3 ระบบทะเบียนผู้รับบำนาญ  เนื่องจากฐานข้อมูลผู้รับบำนาญรายเก่าบางรายในระบบทะเบียนผู้รับบำนาญยังมีการบันทึกรายการ บางรายการไม่ครบถ้วน เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด วันที่เริ่มรับราชการ วันที่ออกจากราชการ อายุราชการทั้งสิ้น สังกัดที่ออกจากราชการ สังกัดที่รับบำนาญ เป็นต้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลในเอกสารรายงานทะเบียนผู้รับบำนาญและจัดส่งเอกสารรายงานทะเบียนผู้รับบำนาญรายเก่าให้จังหวัด เจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดต้องตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งรับรองสำเนาและรวบรวมส่งให้สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมลงในระบบฯ ต่อไป

 1.4 ระบบรับส่งเงินสมทบ กบท. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการ ส่งเงินสมทบ กบท. โดยสามารถตรวจสอบรายงานการส่งเงินสมทบ กบท. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดและหากยังไม่ปรากฏรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรายงาน แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอาจยังไม่ได้ดำเนินการส่งเงินสมทบกองทุนฯ ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกประมาณการรายรับและส่งเงินสมทบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2552 ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ที่มท 0808.5/ว 45,46 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

 2.กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคล ทำหน้าที่บันทึกประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด ได้แก่ ข้าราชการตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียน/สถานศึกษา ข้าราชการตำแหน่งอื่น และข้าราชการตำแหน่งอื่น(ถ่ายโอน) ยกเว้น ตำแหน่งครู(ถ่ายโอน) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

2.1.1 การบันทึกทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(1) เมื่อเข้าสู่หน้าจอทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้เลื่อนเม้าส์ไปด้านล่างของหน้าจอ

(2) เลือกประเภทข้าราชการ เลือกเพศ คำนำหน้าชื่อ กรอกชื่อ นามสกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนวันเกิด จังหวัดที่เกิด

(3) กดปุ่ม เพื่อแสดงวันเดือนปีที่จะเกษียณอายุราชการ กรอกที่อยู่ ชื่อ-สกุลบิดา และมารดาเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน เลือกสถานภาพสมรส กรอกชื่อ-สกุลคู่สมรส(ถ้ามี) อาชีพ ที่ประกอบอาชีพ บิดา มารดาของคู่สมรส

(4) การกรอกประวัติการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก

– การบันทึกครั้งแรก หรือการบันทึกรายใหม่ จะต้องเป็นคำสั่ง บรรจุ เท่านั้นและให้บันทึกข้อมูลทุกรายการให้ครบถ้วน (โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * ) ก่อนกดปุ่มบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสังกัดที่ปรากฏในบรรทัดสุดท้าย เป็นสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ข้อมูลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน ควรใช้คำสั่งสถานภาพปัจจุบันควบคู่กัน

2.2 ระบบทะเบียนผู้ขอรับบำเหน็จบำนาญ

การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ขอรับบำเหน็จบำนาญ กำหนดให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้รับผิดชอบด้านงานบำเหน็จบำนาญ เมื่อได้รับเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญจากผู้มีสิทธิหรือทายาท ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคล (กรณีมิได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน) เพื่อให้บันทึกข้อมูลประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเพิ่มคำสั่งลาออกหรือพ้นจากราชการและตรวจสอบว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิและได้ยื่นขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ จากนั้นดำเนินการบันทึกแบบขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ บ.ท.1 – บ.ท.4

2.3 ระบบทะเบียนผู้รับบำนาญ

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบด้านงานบำเหน็จบำนาญ มีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนผู้รับบำนาญ จากหน้ารายงานทะเบียนผู้รับบำนาญ หากมีข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการเพิ่มข้อมูล ให้สั่งพิมพ์รายละเอียดจากหน้ารายงานทะเบียนผู้รับบำนาญจากเมนูทะเบียนผู้รับบำนาญแล้วดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วยปากกาสีแดงพร้อมทั้งรับรองสำเนาส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อตรวจสอบและส่งให้สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขต่อไป

2.4 ระบบการรับส่งเงินสมทบ กบท.

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเงินสมทบ กบท. (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) ดำเนินการบันทึกข้อมูลประมาณการรายรับ ในส่วนที่ 1 (ดังรูป) ให้ครบถ้วน และกดปุ่มบันทึก โดยยังไม่ต้องใส่เครื่องหมาย  ในช่องรายการข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพร้อมนำส่ง เมื่อพร้อมที่จะส่งเงินสมทบ กบท.ให้คลิกเม้าส์ที่ปุ่มแก้ไข และดำเนินการบันทึกข้อมูลในรายละเอียดการส่ง ในส่วน ที่ 2(ดังรูป) และใส่เครื่องหมาย ก่อนที่จะกดบันทึกอีกครั้ง ข้อมูลจะถูกส่งมายังสำนักงานกองทุนฯโดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

– เลือก เมนูระบบ เลือก บันทึกส่งเงินสมทบ / ตั้งประมาณการรายรับ

– เมื่อปรากฏหน้าจอบันทึกส่งเงินสมทบฯ แล้ว ให้เลื่อนเม้าส์ไปด้านล่างของหน้าจอ และคลิกเม้าส์

– เมื่อหน้าจอเปลี่ยนเป็นพร้อมที่จะกรอกข้อมูล (ช่องกรอกข้อมูลจะเป็นสีเหลือง) ให้เลือกกรอกข้อมูล ดังนี้

2.4.1 กรณีส่งเงินสมทบ กบท.ปกติ โดยไม่มีรายการเพิ่มเติมส่วนที่ขาดที่ส่งมาพร้อมกับการส่งงบปกติ หรือไม่มีรายการหักไว้จ่ายที่หน่วยงาน หรือไม่มีรายการหักส่งเกินปีก่อน ให้บันทึกตามลำดับดังนี้

1) เลือกส่งงบประมาณปกติ

2) ใส่ตัวเลขปีงบประมาณ เช่น 2553

3) กรอกตัวเลขประมาณการรายรับทั้งสิ้น โดยนำยอดเงินประมาณการรายรับทั้งสิ้นจากข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 กรณีที่ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ยังไม่ประกาศใช้ยังไม่ต้องบันทึกรายการในโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

4) กรอกยอดเงินอุดหนุน ถ้ามีเงินรางวัลในการจัดเก็บภาษี หรือเงินสำรองรายรับให้นำมารวมกับเงินอุดหนุน และใส่ยอดเงินที่รวมแล้วในช่องเงินอุดหนุน

5) กรอกยอดเงินอุทิศให้ ถ้ามีเงินบริจาค ให้นำมารวมกับเงินอุทิศให้ และใส่ยอดเงินที่รวมแล้วในช่องเงินอุทิศให้

6) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว เครื่องจะคำนวณเงินประมาณการรายรับที่จะต้องนำมาคำนวณส่งเงินสมทบ ถ้าเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลจะคำนวณส่งร้อยละ 1 ถ้าเป็นเทศบาลหรือเมืองพัทยา จะคำนวณส่งร้อยละ 2

7) เครื่องจะคำนวณส่งเงินสมทบก่อนหักค่าใช้จ่าย ตามตัวอย่าง เป็นเงิน 837,110.00 บาท

8) เมื่อพร้อมที่จะส่งเงินสมทบ ให้กรอกรายละเอียดการส่ง คลิกประเภทการส่ง โดยเลือก เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน แล้วแต่กรณีที่สั่งจ่าย กรอก เลขที่เช็ค ชื่อธนาคาร สาขา วัน เดือน ปีของเช็ค

9) กรอกจำนวนเงินที่ระบุในเช็ค

10) ให้กรอกชื่อผู้ส่ง ตำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์

11) กรอกเลขที่หนังสือ ที่ ชบ …………/…………. วันที่ เดือน ปี ในหนังสือนำส่ง

12) คลิก  ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมนำส่ง ที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือสีแดงบนหน้าจอ

13) กด เพื่อบันทึกส่งข้อมูลมายังสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

2.4.2 กรณีส่งเงินสมทบ กบท.ปกติ และมีรายการเพิ่มเติมส่วนที่ขาดที่ส่งมาพร้อมกับการส่งงบปกติหรือมีรายการหักไว้จ่ายที่หน่วยงาน หรือมีรายการหักส่งเกินปีก่อน

ก) ให้บันทึกตามลำดับ ตามข้อ 2.4.1 ตั้งแต่ 1) ถึง 7)

ข) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเงินเพิ่มเติมส่วนที่ขาดของปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งมาพร้อมกับการส่งเงินสมทบประจำปี ให้คลิกเม้าส์ที่ และกรอกรายการเพิ่มเติมส่วนที่ขาดประจำปี….. กรอกจำนวนเงิน (หากพิมพ์ข้อความหรือจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ให้ กด ลบ)เมื่อต้องการจะบันทึกให้คลิกเม้าส์ที่ เพื่อเป็นการบันทึกรายการ

ค) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะหักเงินไว้จ่ายทางหน่วยงาน จากจำนวนเงินที่จะส่งเงินสมทบของปีงบประมาณปัจจุบันให้ คลิกเม้าส์ที่ กรอกรายการเงินหักไว้จ่ายทางหน่วยงาน กรอกจำนวนเงิน (หากพิมพ์ข้อความหรือจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ให้กด ลบ) เมื่อต้องการจะบันทึกให้คลิกเม้าส์ที่ เพื่อเป็นการบันทึกรายการ

ง) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะหักเงินส่วนที่ส่งเกินของปีงบประมาณที่ผ่านมา จากจำนวนเงินที่จะส่งเงินสมทบของปีงบประมาณปัจจุบันให้ คลิกเม้าส์ที่ กรอกรายการหักเงินส่วนที่ส่งเกิน กรอกจำนวนเงิน (หากพิมพ์ข้อความหรือจำนวนเงินไม่ถูกต้องให้กด ลบ) เมื่อต้องการจะบันทึกให้คลิกเม้าส์ที่ เพื่อเป็นการบันทึกรายการ

จ) ให้กรอกรายละเอียดการส่ง ตามข้อ 2.4.1 ตั้งแต่ข้อ 8 ถึง 11)

ฉ) คลิก ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพร้อมนำส่ง ที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือสีแดงบนหน้าจอ

ช) กด เพื่อบันทึกส่งข้อมูลมายังสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

2.4.3 กรณีที่ได้บันทึกประมาณการรายรับฯ ตามข้อ 2.4.1 หรือ 2.4.2 แล้ว ผลการคำนวณเงินที่ต้องส่งสมทบปรากฏข้อความมี “เงินสมทบที่ต้องขอโอนเพิ่มแสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขอโอนเงินสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญ ตามจำนวนที่ระบบคำนวณ กรณีนี้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องบันทึกข้อมูลในรายละเอียดการส่ง ให้บันทึกเฉพาะชื่อ ตำแหน่งผู้ส่ง เบอร์โทรศัพท์ และคลิกเครื่องหมาย ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพร้อมนำส่ง ที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือสีแดงบนหน้าจอ และกด เพื่อบันทึกส่งข้อมูลมายังสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

2.4.4 การสั่งพิมพ์รายงาน

• คลิกเม้าส์ที่ รายงานส่งเงินสมทบ

• เลือกปีงบประมาณ กรอกตัวเลข 2553

จะแสดงรายงานดังรูป ถ้าต้องการสั่งพิมพ์ให้ออกทาง Printer ให้กดปุ่ม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบตามโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ควรสั่งพิมพ์รายงานการส่งเงินสมทบไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงกับเจ้าหน้าที่ของกบท.

http://www.thailocaladmin.go.th/index.jsp

การเข้าสู่โปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 21

1. เข้าเว็บไซด์ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง … อ่านเพิ่มเติม

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.